Anatolia-Schnittholz KD

Artikel-Nr.001035050659999
Bot. Name: Pterygota spp.

Beschreibung

Bot. Name: Pterygota spp.

Spezifikationen

Stärke
65,00 mm

Anatolia-Schnittholz KD

Artikel-Nr.001035050659999
Bot. Name: Pterygota spp.

Beschreibung

Bot. Name: Pterygota spp.

Spezifikationen

Stärke
65,00 mm